BRANCHES

BRANCHES

Kutch Yuvak Sangh has opened various branches all over Mumbai so as to help the sanstha to work locally with full dedication and passion and to involve and get the support of all the local people.

New Page 2
PALGHAR SHAKHA
palghar@kutchyuvaksangh.org
CONVENER MEHUL SUNIL SATRA GUNDALA 9860868778
CO – CONVENER DIPESH ISHWER VIKMANI BADA 9850479403
BLOOD DONATION CONVENER PANKAJ BHOGILAL VIRA DESHALPAR 9970784181
ORGAN DONATION CONVENER DIPESH ISHWER VIKMANI BADA 9850479403
VIRAR SHAKHA
nspvv@kutchyuvaksangh.org
CO – CONVENER MADHU DHIRENDRA SAIYA GELDA 9323552547 / 9284949637
BLOOD DONATION CONVENER BHAVINI JAYESH CHHEDA DEPA 9834817237
ORGAN DONATION CONVENER ASHWIN PREMJI HENIA MERAU 7972274671
NALASOPARA SHAKHA
nspvv@kutchyuvaksangh.org
CONVENER SAHIL BIPIN GANGAR CHUNADI 9833358565
CO – CONVENER KISHOR KHETSHI BHANUSHALI PAT (ABHDASA) 9987629341
BLOOD DONATION CONVENER SANKET PRAVIN CHHEDA MOTA ASAMBIYA 8451875546
ORGAN DONATION CONVENER KAJAL RAJESH SAVLA RAMANIYA 9637585699
VASAI SHAKHA
nspvv@kutchyuvaksangh.org
CO – CONVENER RASHMI CHETAN FURIA BIDADA 9320045900
BLOOD DONATION CONVENER JAYANTIBHAI POPATLAL HARIA DUMRA 9823782838 / 8830422781
ORGAN DONATION CONVENER DHIRAJ CHANDRAKANT SAVLA MOTHARA 9422676736
BHAYANDER SHAKHA
bhayander@kutchyuvaksangh.org
CONVENER NAYNA MANOJ DEDHIA BHUJPUR 9221248577
CO – CONVENER DARSHAN VINOD DHAROD PATRI 9222429229
BLOOD DONATION CONVENER JIGISH NARESH CHHEDA DOAN 9867348169
ORGAN DONATION CONVENER HET KIRAN MAMANIYA BHUJPUR 9699695610
MIRA ROAD SHAKHA
miraroad@kutchyuvaksangh.org
CONVENER SALONI MULCHAND GOSAR DUMRA 9833633113
CO – CONVENER ROHAN LAHERCHAND GALA DUMRA 9987557779
BLOOD DONATION CONVENER SHREYANSH NARENDRA GALA DUMRA 9821910319
ORGAN DONATION CONVENER BHAILAL TALAKSHI CHHEDA HALAPAR 9892459673
BORIVALI – DAHISAR SHAKHA
borivali@kutchyuvaksangh.org
CONVENER PALLAVI VINAY SAVLA LAKHAPAR 9757406455
CO – CONVENER BHARAT THAKARSHI SAVLA BERAJA 9969268355
CO – CONVENER SAMIR MONSHI DEDHIA BHUJPUR 9702859900
BLOOD DONATION CONVENER SHRENIK HASMUKH NAGADA MOTHARA 9167834051
ORGAN DONATION CONVENER SHRENIK HASMUKH NAGADA MOTHARA 9167834051
KANDIVLI – MALAD SHAKHA
kandivali@kutchyuvaksangh.org
CONVENER JIGNA ROHIT CHHEDA MOTA LAYJA 9821610991
CO – CONVENER KRUNAL DHIRAJLAL GOGRI TRAGDI 9664673625
BLOOD DONATION CONVENER RAJESH POPATLAL SANGOI NANGALPUR 9969702619
BLOOD DONATION CONVENER BHAVESH GANGJI SATRA WADALA 9819814679
ORGAN DONATION CONVENER PARAG KIRAN GOGRI NANA BHADIYA 9819555175
ORGAN DONATION CONVENER JIGNA JIGAR SHAH NAVAVAS 9819040992
SANTACRUZ SHAKHA
santacruz@kutchyuvaksangh.org
CONVENER PARESH SHASHIKANT KENIYA BAROI 9819964796
CO – CONVENER PARESH KANJI CHHEDA GODHRA 9870407535
BLOOD DONATION CONVENER BHAVYA CHANDRAKANT CHHEDA GODHRA 9819198589
MADHYA MUMBAI SHAKHA
mm@kutchyuvaksangh.org
CONVENER HIRAL HASMUKH SHAH MERAU 9833997294
CO – CONVENER PREMAL SHAILESH VIRA MERAU 9619572757
CO – CONVENER REKHA RAMESH LALAN KODAY 9987633896
BLOOD DONATION CONVENER AMIT GIRISH SHAH RAYAN 9768658693
ORGAN DONATION CONVENER HEENA JAYESH DEDHIA NAVAVAS 7977023557
GHATKOPAR SHAKHA
ghatkopar@kutchyuvaksangh.org
CONVENER HASMUKH RATANSHI SAVLA NAGRECHA 9819632102
CO – CONVENER AKSHIT NAYAN NAGDA SANOSARA 9323057877
CO – CONVENER LEENA KISHOR GALA NAVINAR 8082353002
BLOOD DONATION CONVENER KRUNAL RAMESH SHAH BELA (RAPAR) 9029333443
MULUND SHAKHA
mulund@kutchyuvaksangh.org
CONVENER JIGNESH NEMJI FURIA NANI KHAKHAR 9004082480
CO – CONVENER GAURAV ARVIND TANNA KHOMBHADI 9323085604
BLOOD DONATION CONVENER ANAND THAKARSHI PAWANI VARA PADHARE 9821297732
BLOOD DONATION CONVENER ALPESH RAGHAVJI SAVLA WADALA 9820892508
BLOOD DONATION CONVENER MEHUL RAJESH DHAROD VANKI 9819020316
ORGAN DONATION CONVENER SATYAM LAXMICHAND PASAD BHOJAY 9022093240
ORGAN DONATION CONVENER VIKRAM SHANKARLAL RATDA LATHEDI 9022556712
THANE SHAKHA
thane@kutchyuvaksangh.org
CONVENER PIYUSH VALLABHJI GADA MAPAR 9323926027 / 9323567430
CO – CONVENER ILA KINJAL SHAH BERAJA 9833439123
CO – CONVENER KIRTI BHAILAL GOSAR DUMRA 9833661589
BLOOD DONATION CONVENER YOGESH HIMATLAL GANGAR NANGALPAR 8108501009
ORGAN DONATION CONVENER BHAVIK SHANTILAL GOGRI BIDADA 7506362014
DOMBIVALI SHAKHA
dombivali@kutchyuvaksangh.org
CONVENER RAJESH (JAYESH) LALJI MARU NANA BHADIA 9833595491
CO – CONVENER CHARUL JATIN MARU DEPA 8108062999
BLOOD DONATION CONVENER SACHIN MANILAL SAVLA DESHALPAR –
KANTHI
9619895506
CO – BLOOD DONATION
CONVENER
PANKAJ CHAPSHI KARANI DUMRA 9820260333
ORGAN DONATION CONVENER ILESH BHAVANJI DHAROD PATRI 9819302754
CO – ORGAN DONATION
CONVENER
AMISH NANJI KENIA BAROI 8850478400
KALYAN SHAKHA
kalyan@kutchyuvaksangh.org
CONVENER PRITESH KANTILAL GALA BHOJAY 8082701221
CO – CONVENER URMI JAYESH HARIA NAREDI 8097232935
CO – CONVENER NIKESH MANOJ GALA DOAN 8828406219
BLOOD DONATION CONVENER VIMALBHAI JETHMAL THAKKAR GADH 9870481843
VASHI – NAVI MUMBAI SHAKHA
navimumbai@kutchyuvaksangh.org
CONVENER ALPESH BHAVANJI GAJRA BHADAI MOTI 8879484858
CO – CONVENER CHUNILAL NENSHI GANGAR MOTI KHAKHAR 7208019796
CO – CONVENER RAJESH JAIN INDORE(M.P) 9892720305
BLOOD DONATION CONVENER MUKESH PREMJI VISARIYA KAPAYA 9820722655 / 8356830685
BLOOD DONATION CONVENER DR. KHYATI JAGDISH DEDHIA PUNADI 9833033688
ORGAN DONATION CONVENER ANJANA JAIN ASHOK NAGAR(M.P) 7021608627
ORGAN DONATION CONVENER VISHAL BHANUSHALI DHUNAI 9819632371
PANVEL SHAKHA
panvel@kutchyuvaksangh.org
CONVENER KIRTI LILADHAR DEDHIA SADAU 9821191206
CO – CONVENER RAJEEV VASANTLAL DEDHIA KUNDHRODI 9822683644
BLOOD DONATION CONVENER BIPIN AMRUTLAL SHAH DAYAPAR 9594054040
ORGAN DONATION CONVENER GEETA MAYUR THAKKAR VRAJ PASAR
(VAGAD)
9029966389