FOUNDER MEMBERS

1) Shri Komalbhai Ravji Chheda
Village :- Bidada

2) Shri Mahendrabhai Jadavji Vora
Village :- Bidada

3) Shri Ishwarbhai Nathalal Chheda
Village :- Bhachau

4) Shri Talakshibhai Vershi Furia
Village :- Bhachau

5) Shri Dr.Pankajbhai Shantilal Shah
Village :- Bidada