Skip to content

KUTCH YUVAK SANGH BHUJ OFFICE :

MATUSHREE UMARBAI LALJI ANCHORWALA VIDHYA MANDIR

ADD : SHIVKRIPA NAGAR, NEAR MANDVI OCTROI NAKA, MANDVI BHUJ ROAD, BHUJ – KUTCH , PIN -370001
TEL : 02832 225163

CONVENER : KETAN SHANTILAL PATEL
(BHUJ – (KOTDA))
PHONE : 9825801633

EDUCATION CONVENER (KUTCH PRABHARI) : DR. PANKAJ SHANTILAL SHAH
( BIDADA )
PHONE : 9757218555

KUTCH YUVAK SANGH : BIDADA

MATUSHREE NIRMALABEN RAVJI PANCHARIA PRIMARY SCHOOL
MATUSHREE KANCHANBEN PREMCHAND MANEKCHAND MEHTA "PREMSMURTI" SHISHU MANDIR

B.B.M HIGHER SECONDARY SCHOOL

ADD : BIDADA , TALUKA – MANDVI – KUTCH PIN – 370435
TEL : 02834 245120

Email : bbmhighschool@kutchyuvaksangh.org

SCHOOL VYAVASTHAPAK : HARESH VISANJI PATEL
( BIDADA )  
PHONE: 9879321414

KUTCH YUVAK SANGH - GADHSISA

SHREE MAVJIBHAI VED SMRUTI TRUST
KUTCH YUVAK SANGH SANCHALIT SHREE SARASWATI PRIMARY & SECONDARY SCHOOL​

ADDRESS :

RAMDEV NAGAR, GHODALAKH ROAD, AT- GADHSHISHA, TALUCA – MANDVI -KUTCH, PIN – 370445