Mumbai – Branches

BRANCHES

BRANCHES @ Mumbai

Kutch Yuvak Sangh has opened various branches all over Mumbai so as to help the sanstha to work locally with full dedication and passion and to involve and get the support of all the local people.

PALGHAR SHAKHA

palghar@kutchyuvaksangh.org
CONVENER DIPESH ISHWER VIKMANI BADA 9850479403
CO – CONVENER RAKHI PANKAJ VIRA DESALPAR 9730800781
BDC CONVENER PANKAJ BHOGILAL VIRA DESHALPAR 9970784181
NALASOPARA SHAKHA

nspvv@kutchyuvaksangh.org
CONVENER KISHOR KHETSHI BHANUSHALI PAT (ABHDASA) 9987629341
CO – CONVENER RUSHABH JAYNTI KAKKA BERAJA 9920497667
BDC CONVENER PRATIK NARENDRA CHHEDA RATDIA GANESHWALA 9960541799
VASAI SHAKHA

nspvv@kutchyuvaksangh.org
BDC CONVENER JAYANTIBHAI POPATLAL HARIA DUMRA 9823782838/8830422781
ORGAN DONATION – NALAOPARA – VASAI – VIRAR NIKUNJ VASANTLAL NISAR WADALA 9960256447
ORGAN DONATION – NALAOPARA – VASAI – VIRAR KAJAL JIGAR VORA BIDADA 9833427550
VIRAR SHAKHA

nspvv@kutchyuvaksangh.org
BDC CONVENER HARESH HARAKHCHAND CHADVA MOTI KHAKHAR

8655142402

BDC CONVENER – VIRAR BHAVINI JAYESH CHHEDA DEPA 9834817237
BHAYANDER SHAKHA

bhayander@kutchyuvaksangh.org
CONVENER RESHMA JAYSUKH CHHEDA SHERDI 9869410112
CO – CONVENER PARUL SANJAY CHHEDA RATDIYA GANESHWALA 8104305479/9757013134
CO – CONVENER DARSHAN VINOD DHAROD PATRI 9222429229
BDC CONVENER AMIT VASANT VIRA DESHALPAR 9987028583
ORGAN DONATION CONVENER HET KIRAN MAMANIYA BHUJPUR 9699695610
MIRA ROAD SHAKHA

miraroad@kutchyuvaksangh.org
CONVENER CHINTAN DHIRAJ FURIA BIDADA 8879546988
CO – CONVENER ALPA JAYESH GADA GADHSHISA

9322726025

BDC CONVENER AVANI MAYNK GOSAR DUMRA 7506067901
BORIVALI – DAHISAR SHAKHA

borivali@kutchyuvaksangh.org
CONVENER CHIRAG SHANTILAL SANGOI GUNDALA 9833676464
CO – CONVENER SAMIR MANSHI DEDHIA BHUJPAR 9702859900
BDC CONVENER HIMANSHI SAGAR DEDHIA PATRI 9769951614
BDC CONVENER MANSI KEVAL GANGAR MERAVA 9819191639
ORGAN DONATION CONVENER CHANDRA RAVILAL DEDHIA BHUJPUR 9702440581
KANDIVLI – MALAD SHAKHA

kandivali@kutchyuvaksangh.org
CONVENER KRUNAL DHIRAJLAL GOGRI TRAGDI 9664673625
CO – CONVENER BHAVESH GANGJI SATRA WADALA 9819814679
BDC CONVENER JIGNA ROHIT CHHEDA MOTA LAYJA 9821610991
BDC CONVENER

RAJESH POPATLAL SANGOI

NANGALPUR 9969702619
ORGAN DONATION CONVENER VIPESH MAGANLAL DEDHIA BHUJPUR 9892982172
JOGESHWARI SHAKHA


jogeshwari@kutchyuvaksangh.org

CONVENER JITESH BHAVANJI CHHEDA KANDAGRAHA 9819287411
CO – CONVENER VANDANA KETAN CHHEDA DEPA 9819189270
CO – CONVENER RAJESH DHARSI DEDHIA BHUJPUR 9619581819
BDC CONVENER ARVIND MURAG CHHEDA MOTA AASAMBIYA 9892608286
BDC CONVENER KISHOR JETHALA SAVLA NANI TUMBDI 98216598071
MADHYA MUMBAI SHAKHA

mm@kutchyuvaksangh.org
CONVENER AMIT GIRISH SHAH RAYAN 9768658693
CO – CONVENER CHHAYA PRADEEP SATRA GUNDALA 9892182412
BLOOD DONATION CONVENER HARDIK TANSUKH LALAN KODAY 9821589696
ORGAN DONATION CONVENER PRATIK RAMESH CHHEDA DON 9833276110
GHATKOPAR SHAKHA

ghatkopar@kutchyuvaksangh.org
CONVENER TEJAS AMRUTLAL GALA FARADRI 9987735533
CO – CONVENER GAURAV NEMCHAND CHHEDA MOTA LAYJA 9819705272
CO – CONVENER AKSHIT NAYAN NAGDA SANOSARA 9323057877
BDC CONVENER CHITAL JAGDISH NAGDA GADHSHISA 9022211626
BDC CONVENER NILAM SANJAY POLADIA BIDADA 9920130945
MULUND SHAKHA

mulund@kutchyuvaksangh.org
CONVENER MEHUL RAJESH DHAROD VANKI 9819020316
CO – CONVENER DIKSHIT KANTILAL KARANI MAPAR 9967670686
BDC CONVENER ANAND THAKARSHI PAWANI VARA PADHARE 9821297732
BDC CONVENER ALPESH RAGHAVJI SAVLA WADALA 9820892508
ORGAN DONATION CONVENER VIKRAM SHANKARLAL RATDA LATHEDI 9022556712
ORGAN DONATION CONVENER PRATIK MULCHAND DEDHIA BADA 9619550548
ORGAN DONATION CONVENER SHITAL SACHIN GALA KANDAGARA 9819182276
THANE SHAKHA

thane@kutchyuvaksangh.org
CONVENER CHETAN DHANJI VISARIYA BHOJAY 9320689431
CO – CONVENER NITIN GOVINDJI HARIA SABHRAI 9322240431
CO – CONVENER BHADRIK KUVARJI CHHEDA PUNDI 9022535703
BDC CONVENER POOJA CHINTAN CHHEDA NANA BHADIYA 8450905845/7977661815
ORGAN DONATION CONVENER TINA HARAKHCHAND DEDHIA MERAVA 9082940054
DOMBIVALI SHAKHA

dombivali@kutchyuvaksangh.org
CONVENER HITENDRA DEVJI GADA RAYDHANJAR 9819850032
CO – CONVENER CHARUL JATIN MARU DEPA 8108062999
BDC CONVENER PANKAJ CHAPSHI KARANI DUMRA 9820260333
BDC CONVENER AMISH NANJI KENIA BAROI 8850478400
ORGAN DONATION CONVENER JAGRUTI RAJESH CHHEDA RATADIYA GANESHWALA 9321677333

ORGAN DONATION CONVENER

BHARTI PIYUSH SAVLA VADALA 9372965974
NAVI MUMBAI SHAKHA

navimumbai@kutchyuvaksangh.org
CONVENER CHUNILAL NENSHI GANGAR MOTI KHAKHAR 7208019796
CO – CONVENER VISHAL MURJI GAJRA DHUNAI 9819632371
CO – CONVENER MITA KAUSHIK CHHEDA MOTA AASAMBIA 9821135972
BDC CONVENER RAJESH HUKUMCHAND JAIN INDOR (M.P) 9892720305
BDC CONVENER ALPESH BHAVNJJI GAJJRA BHADAI MOTI 8879484858
ORGAN DONATION CONVENER RAMILA RANJIT BHAVAD NAKHATRANA 8355803196
ORGAN DONATION CONVENER ANJANA PRANAV GANDHI ASHOK NAGAR   ( M.P ) 7021608627
PANVEL SHAKHA

panvel@kutchyuvaksangh.org
CONVENER BIPIN AMRUTLAL SHAH DAYAPAR 9594054040
CO – CONVENER BAKUL DAYANAND BHANUSHALI SHIRVA 9702000688
BDC CONVENER FORUM RAJESH JOSHI MUNDRA 9869322175
ORGAN DONATION CONVENER GEETA MAYUR THAKKAR VRAJ PASAR
(VAGAD)
9029966389