Founder Members

Sr No Person Name Contact No
1 Shri Komalbhai Ravji Chheda Bidada
2 Shri Mahendrabhai Jadavji Vora Bidada
3 Shri Ishwarbhai Nathalal Chheda Bhachau
4 Shri Talakshibhai Vershi Furia Bhachau
5 Shri Dr.Pankajbhai Shantilal Shah Bidada