Committees

Sr.No Person Name Contact No. Village Center

1

Bharat Gangji Gogri (Convener)

+91-9322022990

Chasra

Malad

2

Rahul Chandrakant Dedhia

+91-9833669987

Halapur

Navi Mumbai

3

Laxmichand Morarji Gala

+91-9820228952

Bhojay

Andheri

4

Hiren Premji Sangoi

+91-9702440660

Kapaya

Borivali

5

Chetan Shantilal Chheda

+91-9323071185

Bidada

Ghatkopar

6

Akshit Nayan Nagda

+91-9323085604

Sanosara

Ghatkopar

7

Rajesh Lalji Maru

+91-9833595491

Nana Bhadiya

Dombivali

8

Anand Thakarshi Pawani

+91-9821297732

Varapadhar

Mulund

9

Jignesh Nemji Furia

+91-9004082480

Nani Khakhar

Mulund

10

Vaibhav Ashok Mehta

+91-9224495144

Davad

Bhayander

11

Rushabh Jayanti Kakka

+91-9920497667

Beraja

Nallasopara

12

Bipin Amrutlal Shah

+91-9594054040

Ravapar

Panvel

13

Dhiraj Khimji Lalan

+91-8291709090

Koday

Thane

Sr.No Person Name Contact No. Village Center

1

Dilip Damji Rambhia (Convener)

+91-9322231106

Rayan

Andheri

2

Hemant Ravji Karani

+91-9819063515

Halapur

Matunga

3

Talakshi Vershi Furia

+91-9820148677

Bhachau

Andheri

4

Vasant Umarshi Maru

+91-9757405872

Koday

Lalbaug

5

Paresh Bhimshi Chheda

+91-9699345366

Mota Layja

Ghatkopar

6

Manisha Mayur Savla

+91-9821135777

Bada

Dahisar

7

Kaushik Vasanji Chheda

+91-9967662958

Mota Asambiya

Navi Mumbai

8

Tejas Hasmukh Sangoi

+91-9892887115

Patri

Vile Parle